Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för beställning av tjänster/kurser av Corazon AB, org.nr: 559244-3450, Örnvägen 7, 516 32 Dalsjöfors, Sverige (” Corazon”).

Genom att beställa en tjänst/kurs som tillhandahålls av Corazon AB (Corazon) anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser (nedan Villkoren). Corazon AB (Corazon) förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren utan föregående avisering.

Inledning

Corazonab.com (Corazon) tillhandahåller tjänster/kurser i friskvård, bildterapi, kreativitet, personlig utveckling och kost och hälsa (nedan Tjänsten) och förmedlas till betalande kund (nedan Kunden).

Beställning

Betalning av de tjänster som tillhandahålls av Corazon AB, corazonab.com (Corazon) sker via Resursbank eller faktura.

Betalning av Tjänster hanteras av Corazon AB, corazonab.com (Corazon).

Avgiften för kurser/tjänster ligger på 300–35 000 SEK.

Vid fakturering ansvarar kunden för att fakturan kommit rätt och betalas i tid. Om kunden anser att fakturan kommit fel ska detta omedelbart anmälas till fredrika.corazon@gmail.com

Om ej all betalning 300–35 000 SEK inklusive eventuella fakturaavgifter betalats in får kunden ej längre tillgång till ifrågavarande tjänst/kurs.    

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som privatkund möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (Ångerfristen). För att nyttja ångerrätten ska du meddela detta till Corazon AB (Corazon) via e-post till fredrika.corazon@gmail.com under Ångerfristen. Det åligger Kunden att visa på att ångerrätten skett inom Ångerfristen.

Ångerrätt och avbokningsregler

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som privatkund möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (Ångerfristen). För att nyttja ångerrätten ska du meddela detta till Corazon AB (Corazon) via e-post till fredrika.corazon@gmail.com under Ångerfristen. Det åligger Kunden att visa på att ångerrätten skett inom Ångerfristen.

Vad gäller eventuell avbokning, så utgör 10% av kursavgiften/avgiften för tjänsten en bokningsavgift. (Detta gäller alla kurser och tjänster). Den här bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning så till vida att avbokningen inte skett inom 14 dagar från anmälningsdagen.

Vid avbokning av kurser senare än 4 veckor före kursstart så återbetalas endast halva kursavgiften (inklusive bokningsavgiften). Vid avbokning senare är 2 veckor före kursstart så återbetalas inte kursavgiften utan till faller då Corazon AB. Undantag om läkarintyg kan uppvisas som visar att deltagaren på grund av sjukdom inte kan genomföra kursen. Då återbetalas hela kursavgiften.

Vid avbokning av tjänster senare än 2 dagar före behandlingstillfället så debiteras kunden hela summan, så till vida att avbokningen inte beror på sjukdom.

Force majeure

Om Corazon AB (Corazon) förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som denne inte råder över, såsom blixt, eldsvåda, krig och myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. Corazon AB (Corazon) ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av ovan nämnda omständigheter som ligger utanför Corazon AB (Corazon) kontroll.

Reservationer

Innehållet i utbildningarna, det material samt den information som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och Corazon AB (Corazon) garanterar inte att Kunden uppnår något specifikt resultat.

Corazon AB (Corazon) friskriver sig, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för direkt och/eller indirekt uppkommen skada som uppstår för Kunden och/eller tredje man i samband med användandet av Tjänsten. Innehållet i utbildningarna samt information och tips som Kunden får av Corazon AB (Corazon) är endast ämnat att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Kunden ansvarar för att rådgöra med läkare innan något beslut fattas baserat på utbildningsmaterial, tips och/eller information som Kunden fått av Corazon AB (Corazon) för att undersöka eventuella hälsoeffekter. Corazon AB (Corazon) ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Corazon AB (Corazon) förbehåller sig rätten att vid sjukdom, bortgång eller annat förhinder ställa in eventuella kurstillfällen utan att bli återbetalningsskyldig gentemot kursdeltagare. Corazon AB (Corazon) förbehåller sig även rätten att genomföra ändringar vad gäller exempelvis priser, tider, kursinnehåll och tryckfel i skriftliga dokument eller på Corazon AB (Corazon).

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte Kundens rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Corazon AB (Corazon) reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor eller på något vis missbrukar användandet av Tjänsten. En sådan uppsägning sker omedelbart och Kunden meddelas via e-post.

Personuppgifter

När du genomför en anmälan till kurs eller e-postutskick hos Corazon AB (Corazon) uppger du dina personuppgifter. I samband med din anmälan och samtycke till vår integritetspolicy godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet (se Corazon AB (Corazon) privacy villkor). Corazon AB (Corazon) kommer att behandla Kunders personuppgifter, såsom namn, personnummer, adresser och telefonnummer, genom att uppgifterna registreras i Corazon AB (Corazon) kundregister i syfte att bland annat kunna kommunicera med Kunder kring utbildningen samt erbjudanden och relevant information om de tjänster som Corazon AB (Corazon) erbjuder. Corazon AB (Corazon) är personuppgiftsansvarig för denna behandling av personuppgifter. För kunder som anmält sig till en kurs hos Corazon AB (Corazon) sparas personuppgifter i upp till tre (3) år efter kursslut om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid. För kunder som anmält sig till prenumeration på Corazon AB (Corazon) e-postutskick sparas uppgifterna till dess att kunden avregistrerat sig från dessa utskick. Du har enligt Dataskyddsförordningen (The GeneralData Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i sådant fall via e-post på fredrika.corazon@gmail.com Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen. För vidare information, se vår integritetspolicy).

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats www.corazon AB.com. Om du besöker http://www.Corazonab.com behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

Varför vi använder cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Corazon AB (Corazon) webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Hur kan du kontrollera Corazon AB (Corazon) användande av cookies?

Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra över inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet. Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies, såsom att viss information på webbplatsen blir otillgänglig eller att information laddas långsammare. Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida: http://www.pts.se/

Tvist

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren bestäms av svensk lag. I händelse av en tvist mellan Kunden och Corazon AB (Corazon) ska en sådan tvist ska lösas genom direkt kommunikation mellan Kunden och (Corazon). Genom att godkänna Villkoren samtycker Kunden till att inte komma att delta i någon form av aktivitet eller kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmän svärtning av företaget.

Kontakta oss

Denna integritetspolicy gäller för Corazonab.com (Corazon AB) (org.nr 559244-3450) och dess webbsida https://www.corazonab.comCorazon.com (Corazon AB) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in.

Personuppgifter som behandlas av Corazonab.com(Corazon AB)

Exempel på personuppgifter som kan lagras:
• För- och efternamn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Stilla- och rörliga bilder
• Cookies

Kort om GDPR

GDPR är EU:s dataskyddsförordning, vilken ersatte den svenska Personuppgiftslagenden 25/5/2018. Nedan kan du bland annat läsa vilken typ av personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har rörande personuppgiftsbehandlingen. Nedan finner du även instruktioner för hur du ska gå till väga för att rätta en uppgift, begära att dina uppgifter raderas etc.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person, exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, inloggningsuppgifter samt besöks- och orderhistorik.

Varför vi behöver behandla dina personuppgifter

Corazonab.com (Corazon AB) använder dina personuppgifter huvudsakligen i följande syften:
– för att kunna ge kunder relevant information och erbjudanden,
– i marknadsföringssyfte för potentiella kunder,
– tillhandahålla och administrera kundens användarkonto,
– leverera tjänster i enlighet med avtal med kunden och
– förhindra missbruk av tjänster.
Detta för att kundens upplevelse av våra tjänster ska bli så bra som möjligt. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. För kunder som anmält sig till en kurs hos Corazonab.com(Corazon AB) sparas personuppgifter i upp till tre (3) år efter kursslut om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid. För kunder som prenumererar på Corazonab.com(Corazon AB):s e-postutskick sparas uppgifterna till dess att kunden avregistrerat sig från dessa utskick.

Hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du är införstådd med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som vi samlar in om dig lämnar du främst ifrån dig i följande sammanhang:
– När du anmäler dig till en kurs/tjänst hos Corazonab.com(Corazon AB)
– När du väljer att delta i en intervju eller undersökning
– Vid besök på Corazonab.com(Corazon AB) hemsida
– Vid kontakt med Corazonab.com(Corazon AB), exempelvis via e-post eller telefon.

Vissa kurstillfällen spelas in med ljud och rörlig bild i syfte att tillgängliggöras för andra kursdeltagare. Intervjuer med Kunden och kundreferenser kan komma att publiceras i Corazonab.com(Corazon AB) sociala medier, på Corazonab.com(Corazon AB) hemsida och e-postutskick i marknadsföringssyfte.

 

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats https://www.corazonab.com och i våra webbtjänster. Om du besöker https://www.coranzonab.com behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del av våra tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera Corazon AB (Corazon AB) användande av Cookies?

Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra överinställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din webbläsare eller enhet. Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida: https://www.pts.se/.Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Dina rättigheter

 • Rättelse – Om en personuppgift är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att denna uppgift rättas.
  • Återkallelse av samtycke – Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.
  • Registerutdrag – Du har rätt att begära ett svar på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få se vilka uppgifter som vi behandlar genom ett registerutdrag.
  • Marknadsföring – Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för marknadsföring via e-postutskick. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument).
  • Klagomål – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt vis kan du kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i detta dokument). Du har även rätt att framföra klagomål direkt till Datainspektionen.
  • Ifrågasättande av berättigat intresse – Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter som stödjer sig på ett berättigat intresse. Detta ifall det föreligger skäl i ditt specifika fall som talar emot en sådan behandling. Om det föreligger berättigande skäl som väger tyngre än den grund som du anger vid motsättningen av behandlingen har Corazonab.com(Corazon AB) rätt att fortsätta behandlingen.
  • Radera personuppgifter – Du har rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Föreligger det laglig grund för att fortsatt spara uppgifterna har du dock inte en rätt att få uppgifterna raderade.

Så gör du för att utnyttja en rättighet

Om du önskar nyttja någon av dina rättigheter enligt ovan ska du i första hand kontakta oss per e-post till fredrika.corazon@gmail.com. Meddelandet behöver komma från den e-postadress som du uppgav när du anmälde dig till en kurs, anmält dig till e-postutskick eller den e-postadress du använt vid tidigare kontakt med Corazonab.com (Corazon AB). Vi behöver även ett telefonnummer för att kunna nå dig samt för att bekräfta din identitet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan:
E-post: info@corazonab.com